โครงการนักศึกษาฝึกงาน " Inlearnship & IT Trainee "คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ และทั้งสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
 • มีความสนใจและใฝ่รู้ในเทคโนโลยีและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรและมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
 • มีความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • จดหมายจากทางสถาบันการศึกษา
 • เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)
 • ประวัติย่อ (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สนใจสมัครส่งข้อมูลมาที่ อีเมล์ : info@trakool.com