โปรแกรม POS (ทดลอง-Demo).

Trakool POS Version 4.14